Zakelijke voorwaarden

Aanmelding en deelname

Annulering

Annulering bij workshops of cursussen door (buitenlandse) gastdocenten.

Financieel

Aanmelding voor een cursus of workshop kan alleen schriftelijk door het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de website van Boekbinderij Papyrus.
Aanmelding houdt tevens in dat men akkoord gaat met de voorwaarden zoals hier omschreven. In alle hier verder omschreven bepalingen geldt de postafstempeling/e-mailverzendingsdatum als datum van verzending.

 1. Een cursus of workshop vindt plaats op bij Boekbinderij Papyrus in Leiden, tenzij anders vermeld in de omschrijving op de website.
 2. Er wordt een digitale factuur (pdf) verzonden per e-mail. Het hierop vermelde bedrag dient uiterlijk 2 weken na de factuurdatum bijgeschreven te zijn op de op de factuur vermelde bankrekening. Deze factuur is tevens de bevestiging van de inschrijving. De bevestiging van deelname is definitief als het factuurbedrag is bijgeschreven op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
 3. Bij (buitenlandse) gastdocenten wordt een aanbetalingsfactuur gestuurd voor een deel van het totale factuurbedrag. Deze factuur dient 2 weken na factuurdatum voldaan te zijn. Deze factuur geldt tevens als bevestiging van inschrijving en de factuurdatum hiervan geldt als factuurdatum voor annulering. Deze factuur is tevens de bevestiging van de inschrijving. De bevestiging van deelname is definitief als het factuurbedrag is bijgeschreven op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
 4. Bij annulering gelden de volgende regels:
  • Annulering mag mondeling worden opgegeven, maar moet altijd schriftelijk (papier of e-mail) worden bevestigd.
  • Annulering kan tot uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de cursus of workshop. Het reeds betaalde bedrag wordt dan onder aftrek van 5% administratiekosten gerestitueerd.
  • Bij annulering tussen 3 weken en 1 week voorafgaand aan de cursus of workshop, wordt het reeds betaalde bedrag onder aftrek van 50% kosten gerestitueerd.
  • Bij annulering korter dan 1 week voorafgaand aan de cursus of workshop vindt geen restitutie meer plaats.
 5. Voor annulering bij workshops of cursussen door (buitenlandse) gastdocenten gelden de volgende voorwaarden.
  • Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail worden gedaan.
  • Annulering kan tot uiterlijk 4 weken na factuurdatum van de cursus of workshop. Het reeds betaalde bedrag wordt dan onder aftrek van 10% administratiekosten gerestitueerd.
  • Bij annulering later dan 4 weken na factuurdatum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
  • Eventuele overmacht dient overlegd te worden via de mondelinge (is ook: telefonische) weg of via een schrijven per e-mail of op papier. Het gebruik van sociale media, whatsapp of sms of i-message wordt hierin niet erkend.
 6. Wanneer men zonder kennisgeving niet op de workshop verschijnt, is restitutie niet mogelijk.
 7. Bij niet nakomen van de financiële verplichtingen, na de eerste maning, kunnen rechtsmaatregelen worden genomen tot nakoming van betaling van de vordering. De kosten hieruit voortvloeiend komen voor rekening van de deelnemer (m/v). Tevens kan de bestaande deelnameovereenkomst worden ontbonden.
 8. Mocht de cursus of workshop, om welke reden dan ook, niet door kunnen gaan door afwezigheid van de docent, dan wordt deelnemers hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt het reeds overgemaakte geld volledig terugbetaald.
 9. Deelname aan een cursus/workshop geschiedt voor eigen verantwoordelijkheid. Dit houdt dus in dat schade aan lijf en persoonlijke eigendommen (of vermissing) voor eigen risico zijn.