Zakelijke voorwaarden

Aanmelding voor een cursus of workshop kan alleen schriftelijk door het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de website van Boekbinderij Papyrus.
Aanmelding houdt tevens in dat men akkoord gaat met de voorwaarden zoals hier omschreven. In alle hier verder omschreven bepalingen geldt de postafstempeling/e-mailverzendingsdatum als datum van verzending.

 1. Een cursus of workshop vindt plaats bij Boekbinderij Papyrus in Leiden, tenzij anders vermeld in de omschrijving op de website.
 2. Er wordt een digitale factuur (pdf) verzonden per e-mail. Het hierop vermelde bedrag dient uiterlijk 2 weken na de factuurdatum bijgeschreven te zijn op de op de factuur vermelde bankrekening. Deze factuur is tevens de bevestiging van de inschrijving. De bevestiging van deelname is definitief als het factuurbedrag is bijgeschreven op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
 3. Bij buitenlandse gastdocenten wordt een aanbetalingsfactuur gestuurd voor een deel van het
  totale factuurbedrag. Deze factuur dient 2 weken na factuurdatum voldaan te zijn en geldt tevens als bevestiging van inschrijving. De factuurdatum hiervan geldt als factuurdatum voor annulering. De bevestiging van deelname is definitief als het factuurbedrag is bijgeschreven op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
 4. Bij annulering gelden de volgende regels:
  • Annulering mag mondeling worden opgegeven, maar moet altijd schriftelijk (papier of e-mail) worden bevestigd.
  • Annulering kan tot uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de cursus of workshop. Het reeds betaalde bedrag wordt dan onder aftrek van 5% administratiekosten gerestitueerd.
  • Bij annulering tussen 3 weken en 1 week voorafgaand aan de cursus of workshop, wordt het reeds betaalde bedrag onder aftrek van 50% kosten gerestitueerd.
  • Bij annulering korter dan 1 week voorafgaand aan de cursus of workshop vindt geen restitutie meer plaats.
 5. Voor annulering bij workshops of cursussen door buitenlandse gastdocenten gelden de volgende voorwaarden.
  • Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail worden gedaan.
  • Annulering kan tot uiterlijk 4 weken na factuurdatum van de cursus of workshop. Het reeds betaalde bedrag wordt dan onder aftrek van 10% administratiekosten gerestitueerd.
  • Bij annulering later dan 4 weken na factuurdatum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
  • Eventuele overmacht dient overlegd te worden via de mondelinge (is ook: telefonische) weg of via een schrijven per e-mail of op papier. Het gebruik van sociale media, whatsapp of sms of i-message wordt hierin niet erkend.
 6. Wanneer men zonder kennisgeving niet op de workshop verschijnt, is restitutie niet mogelijk.
 7. Bij niet nakomen van de financiële verplichtingen, na de eerste maning, kunnen rechtsmaatregelen worden genomen tot nakoming van betaling van de vordering. De kosten hieruit voortvloeiend komen voor rekening van de deelnemer (m/v). Tevens kan de bestaande deelnameovereenkomst worden ontbonden.
 8. Mocht de cursus of workshop, om welke reden dan ook, niet door kunnen gaan door afwezigheid van de docent, dan worden deelnemers hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt het reeds overgemaakte geld volledig terugbetaald.
 9. Deelname aan een cursus/workshop geschiedt voor eigen verantwoordelijkheid. Dit houdt dus in dat schade aan lijf en persoonlijke eigendommen (of vermissing) voor eigen risico zijn.

Neem voor verder informatie contact op met Boekbinderij Papyrus.
Postadres: Frambozenweg 173, 2321 KB Leiden
E-mail: info@boekbinderij-papyrus.nl
Telefoon: +31 6 52152198

 

Business conditions

Registration for a course or workshop is only possible in writing by submitting the fully completed registration form on the website of Boekbinderij Papyrus.
Registration also implies that you agree to the terms and conditions as described here. In all provisions described hereinafter, the postmark/email dispatch date is the date of dispatch.

 1. A course or workshop takes place at Boekbinderij Papyrus in Leiden, unless stated otherwise in the description on the website.
 2. A digital invoice (pdf) will be sent by e-mail. The amount stated on this must be credited to the bank account stated on the invoice no later than 2 weeks after the invoice date. This invoice is also the confirmation of the registration. The confirmation of participation is final when the invoice amount has been credited to the bank account number stated on the invoice.
 3. For foreign guest lecturers, a down payment invoice is sent for part of the total invoice amount. This invoice must be paid 2 weeks after the invoice date and also serves as confirmation of registration. The invoice date of this applies as the invoice date for cancellation. The confirmation of participation is final when the invoice amount has been credited to the bank account number stated on the invoice.
 4. In case of cancellation, the following rules apply:
  • Cancellation may be given verbally, but must always be confirmed in writing (paper or email).
  • Cancellation is possible up to 3 weeks prior to the course or workshop. The amount already paid will then be refunded after deduction of 5% administration costs.
  • In case of cancellation between 3 weeks and 1 week prior to the course or workshop, the amount already paid will be refunded after deduction of 50% costs.
  • In case of cancellation less than 1 week prior to the course or workshop, no refund will be made.
 5. The following conditions apply to cancellations for workshops or courses by foreign guest teachers.
  • Cancellation can only be made in writing or by e-mail.
  • Cancellation is possible up to 4 weeks after the invoice date of the course or workshop. The amount already paid will then be refunded after deduction of 10% administration costs.
  • In the event of cancellation later than 4 weeks after the invoice date, no refund can be made.
  • Any force majeure must be communicated verbally (also: by telephone) or by writing by e-mail or on paper. The use of social media, whatsapp or sms or i-message is not recognized herein.
 6. If you do not appear at the workshop without notice, no refund is possible.
 7. In the event of non-compliance with the financial obligations after the first reminder, legal action may be taken to ensure payment of the claim. The resulting costs will be borne by the participant (m/f). The existing participation agreement can also be dissolved.
 8. If, for whatever reason, the course or workshop cannot take place due to the absence of the teacher, participants will be notified in writing and the money already transferred will be fully refunded.
  Participation in a course/workshop is at your own risk. This means that damage to life and personal property (or loss) is at your own risk.

For further information, please contact Boekbinderij Papyrus.
Postal address: Frambozenweg 173, 2321 KB Leiden
E-mail: info@boekbinderij-papyrus.nl
Phone: +31 6 52152198